Truus_Scheepers_Therapeut_Coach_Amsterdam_symbool_hand_klein

Privacy Verklaring

Privacystatement
Truus Scheepers, therapeut en coach

Truus Scheepers is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34373823, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe zij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

  1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Truus Scheepers persoonsgegevens verwerkt:  a. (potentiële) cliënten; b. alle overige personen die met Truus Scheepers contact opnemen of van wie Truus Scheepers persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

  1. Verwerking van persoonsgegevens

Truus Scheepers verwerkt persoonsgegevens die: a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; c. worden verkregen tijdens therapiesessies, zoals geluids- of beeldopnames, enkel wanneer de patiënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

  1. Doeleinden verwerking

Truus Scheepers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

  1. Rechtsgrond

Truus Scheepers verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het factureren aan derden, zoals de opdracgtgever e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een behandel dossier bij te houden.

  1. Verwerkers

Truus Scheepers kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Truus Scheepers persoonsgegevens verwerken. Truus Scheepers sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

  1. Persoonsgegevens delen met derden

Truus Scheepers deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Truus Scheepers deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

  1. Doorgifte buiten de EER

Truus Scheepers geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Truus Scheepers er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

  1. Bewaren van gegevens

Truus Scheepers bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Truus Scheepers hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;  b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

  1. Wijzigingen privacystatement

Truus Scheepers kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Truus Scheepers gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

  1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Truus Scheepers te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen door Truus Scheepers een e-mailbericht te sturen naar truus.scheepers@gmail.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Truus Scheepers persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Truus Scheepers door een e-mailbericht te sturen naar truus.scheepers@gmail.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).